stefan@zielinski.net.pl www.zielinski.net.pl
O FIRMIE

Świadczymy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej, w tym:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz innych przedmiotów podlegających ochronie,
 • zgłaszanie w Urzędzie Patentowym RP i za granicą w imieniu zleceniodawcy wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych i innych przedmiotów podlegających ochronie,
 • prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP i za granicą,
 • dokonywanie czynności związanych z zachowaniem praw wyłącznych i przeciwdziałanie ich naruszeniom,
 • prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami powszechnymi w sprawach ochrony własności przemysłowej,
 • opracowywanie umów z zakresu ochrony własności przemysłowej, w tym umów licencyjnych, udział w rokowaniach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz współpraca przy realizacji tych umów,
 • prowadzenie badań patentowych w zakresie ustalenia stanu techniki i kierunku jego rozwoju, zdolności patentowej wynalazków, zdolności ochronnej wzorów użytkowych, zdolnosci rejestrowej wzorów przemysłowych, zdolności ochronnej znaków towarowych oraz innych przedmiotów podlegających ochronie prawnej i czystości patentowej,
 • prowadzenie zwalczania przejawów nieuczciwej konkurencji aż do jej skutecznej likwidacji oraz wykonywanie opracowań z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • prowadzenie innych spraw związanych z działalnością przemysłową zleceniodawcy.

oraz wynalazczości, w tym:

 • prowadzenie spraw projektów wynalazczych w imieniu zleceniodawcy,
 • opracowywanie zawiadomień o decyzji w sprawie wykorzystania projektów wynalazczych i kwalifikacji prawnej projektów wynalazczych,
 • opracowywanie zawiadomień o decyzji w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za stosowany projekt wynalazczy,
 • wykonywanie kompleksowych ekspertyz w zakresie wykorzystywania projektów wynalazczych a zwłaszcza opatentowanych wynalazków i chronionych wzorów użytkowych,
 • wykonywanie opinii i ekspertyz prawno-ekonomicznych, zwłaszcza w zakresie ustalenia efektów ekonomicznych stanowiących podstawę do ustalenia wynagrodzenia lub opłat licencyjnych z tytułu stosowania albo korzystania z projektów wynalazczych,
 • inne prace związane z wynalazczością albo ogólnie z działalnością innowacyjną zleceniodawcy.


NASZ ZESPÓŁ
OFERTA
ZNAKI TOWAROWE
WYNALAZKI
WZORY PRZEMYSŁOWE
WZORY UŻYTKOWE
KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O firmie | Nasz zespół | Oferta | Znaki towarowe | Wynalazki | Wzory przemysłowe | Wzory użytkowe | Kontakt | Webmaster